Общи условия за ползване на NAILSecrets.eu

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява Общи условия за използване на уебсайта nailsecrets.eu, които уреждат правилата за използването на nailsecrets.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от електронния магазин на този сайт.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. Платформата на NAILSecrets.eu е собственост на и се управлява от Димитър Цонев, hello@nailsecrets.eu и тел. +359 886 305 755.

2.2. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 940 20 46, имейл: kzld@government.bg и kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите – адрес: гр. София, пл. Славейков 4А, ет.3, тел. 02 980 25 24, 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ на някои термини

3.1. Клиент/Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от NAILSecrets.eu (по електронен път, телефон или друуго) или по съществуващ договор за използване с NAILSecrets.eu и което е заявило създаването и използването на потребителска сметка в Платформата;

3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на регистрация на потребителска сметка е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;

3.1.3. след създаването на своя регистрация в Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия NAILSecrets.eu със Стар Нейлз – България ООД.

3.2. Продавач – Стар Нейлз – България ООД или друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на Платформата.

3.3. Сайт – електронното списание и електронният магазин, хоствани на уеб адреса nailsecrets.eu и неговите поддомейни

3.5. Платформата – Единството на сайтът на електронното списание и електронния магазин NAILSecrets и всички други елементи, които заедно правят възможно предоставянето на достъп до тях.

3.6. Регистрация – раздел от Платформата, образуван от имейл адрес и парола, чрез който се позволява на клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за клиента и историята на някои от действията му в Платформата. Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в профила му след регистрация, да е вярна, пълна и актуална.

3.7. Количка – секция в електронния магазин, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да закупи.

3.8. Поръчка – електронен документ, комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.

3.9. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, качени на Платформата и с предоставен достъп от Клиента, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.10. Кампания – всяко рекламно съобщение, чрез което се популяризиране Платформата, марката NAILSecrets.eu или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от администраторите на платформата.

3.11. Договор – сключеният от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване.

3.12. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез Интернет и използване на устройство с налична връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към администраторите на платформата, изпратено чрез електронни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на администраторите на Платформата към Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори.

3.13. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, което е изпратено чрез електронни комуникационни канали, което съдържа обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията Количка, както и други търговски съобщения като пазарни и/или потребителски проучвания, организирани от администраторите на Платформата.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на NAILSecrets обвързват всички потребители на Платформата, независимо дали са регистрирани или не.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че потребителят (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) разбира ги и приема да ги спазва безусловно.

4.3. NAILSecrets си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени в начина, по който функционира Сайтът и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4. Ако една или повече от разпоредбите в настоящите Общи условия за ползване се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби в настопщите Общи условия.

4.5. Администраторите на платформата полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, NAILSecrets уточнява, че изображенията на продуктите в електронния магазин имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията е възможно описанията на продуктите в електронния магазин понякога да бъдат непълни. Въпреки това Администраторите на платформата се стремят да предоставят възможно най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8. Цветовете на продуктите, включени в електронния магазин са представени възможно най-точно и вярно. Въпреки това е възможно, поради различия в калибриране и др. технически отклонения на използвания от потребителя дисплей, цветовете да са различни от тези в действителност. Продавачът не може да носи отговорност и да гарантира, че показаните цветове са достатъчно реални.

4.9. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Администраторите на платформата не носят отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрират, както и за друга информация, която се съдържа в тях. Използването на тези сайтове е изцяло по решение на потребителя.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Платформата от негово име.

5.2. NAILSecrets изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в Платформата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Такова уведомление NAILSecrets извършчва по имейл или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи NAILSecrets уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването на уведомление от страна на Клиента на имейла му, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител/Клиент.

6.2. NAILSecrets си запзва правото по свое усмотрение и по всяко време да ограничава достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на NAILSecrets или третa страна. В такива случаи NAILSecrets не носи отговорност за евентуалните вреди и/или пропуснати ползи, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3. Потребителите имат право да публикуват мнения и коментари относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързват с NAILSecrets на посочените адреси в раздел Kонтакти на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача във връзка с направени или бъдещи поръчки в Платформата може да се осъществи единствено чрез посочените на Платформата контакти.

6.5. NAILSecrets може да публикува различни рекламни или промоционални информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите промоции и оферти на Платформата, за определен период от време.

6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в български лева с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. NAILSecrets препоръчва, но не налага, на своите клиенти да направят справка в своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са собственост на NAILSecrets.

8.2. NAILSecrets има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нито една част от сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на NAILSecrets последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на NAILSecrets върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на NAILSecrets.

8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия документ.

8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само ако е получил писменото съгласие на NAILSecrets за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между NAILSecrets и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на NAILSecrets, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Oбщи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от NAILSecrets.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Количка, като следва стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в Количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Регистрирането на Поръчка в Платформата не е равнозначно на нейното потвърждаване.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на NAILSecrets във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на NAILSecrets да предостави тези данни на Продавача, както и част от тях – на куриерската фирма за доставка.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на NAILSecrets и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора, слючен от разстояние в законоустановения срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с NAILSecrets. Клиентът може да върне Стоката(-ите) като попълни електронния формуляр на NAILSecrets. Всяко връщане на Стока, закупена от Платформата на NAILSecrets е за сметка на Клиента.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата се възстановява по банкова сметка на Клиента.

9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от NAILSecrets при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на NAILSecrets, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

(1) поддържане на профил на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

(2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по имейл, Messenger или друг тип електронни известия;

(3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. С предоставянето на свои данни в Платформата на NAILSecrets (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват администраторите на платформата или трети лица, които са куриери, партньори на NAILSecrets и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които NAILSecrets може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.3. С действията или бездействията си след отваряне на сайта, потребителят декларира, че е запознат, разбира и се съгласява с всички клаузи от Политиката за поверителност и защита на личните данни, публикувана на Платформата.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1. С регистрация на профил в Платформата потребителят има възможност да изрази съгласие или отказ за получаване на Търоговски съобщения.

12.2. Потребителят има право да се откаже от съгласието си за получаване на Търговски съобщения. Този отказ може да се изрази по всяко време чрез промени в настройките на Регистрацията си или като се свърже с NAILSecrets.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в Количка, NAILSecrets може да уведомява Купувача/Потребителя относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите в Количка;
 • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията Количка;
 • Препоръки за Стоки, които могат да се комбинират с вече добавените в Количка;
 • Наличието на Стоки в секцията Количка.

12.5. След покупката на Стока или Услуга, NAILSecrets може да изпраща на Клиента търговски съобщения относно:

 • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 от настоящия документ чрез линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, чрез актуализиране на профила в Платформата или като се свърже с NAILSecrets.

Освен това Администраторите на платформата може да използват събраните данни за пазарни и потребителски проучвания. Данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания НЕ СЕ използват за рекламни цели. Детайлна информация може да се намери в контекста на съответното проучване. Отговорите на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват в суров вид. Потребителят може да възрази срещу използването на данните му за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко едно съобщение за проучване или като се свърже с NAILSecrets.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в профила му и/или изпращане на имейл. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, свържете се с NAILSecrets.

13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът осигурява подходящо опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, Клиентът трябва да се свържете с NAILSecrets, за да бъде направено всичко възможно, за да бъде осигурен възможно най-бързо.

14.3. (1) Продавачът извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от NAILSecrets се намират на страницата на Платформата Условия за доставка.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката и преди нейното трансформиране в Поръчка.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. NAILSecrets има въведена Политика за защита на лични данни, която е част от настоящия Документ и може да бъде прочетена на отделна страница в Платформата.

18. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

18.1. NAILSecrets има въведена Политика за използване на бисквитки, която е част от настоящия Документ и може да бъде прочетена на отделна страница в Платформата.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между NAILSecrets и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.